Organizing Committee

PATRON

Dr. R K Madhok

Dr. Raja Babu Pawar

Dr. S.K Kaushik

Dr. S.R Mittal

Dr. Sanjeev Sanghvi

ADVISOR

Dr. Sanjeeb Roy

Dr. G.L Sharma

Dr. Arvind Sharma

Dr. Prakash Chandwani

JOINT ORGANIZING SECRETARY

Dr. C B Meena

Dr. Sunil Sharma

Dr. Dinesh Gautam

TREASURER

Dr. Gaurav Singhal

CO-ORDINATION ORGANSING COMMITTEE

Dr. Pradeep Meena

Dr. Ashok Goyal

Dr. Rohit Mathur

Dr. Mukesh Sharma

Dr. Jitendra S Makkar

SOUVENIR COMMITTEE

Dr. Sunil Jain

Dr. Sarita Choudhary

CHAIRMAN-SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Rajeev Gupta

CO-CHAIRMAN-SCIENTIFIC

Dr. Rajeev Bagarhatta

SECRETARY-SCIENTIFIC COMMITTEE SECRETARY

Dr. Sanjeev K Sharma

SECRETARY-SCIENTIFIC CO-ODINATOR

Dr. V.V Agarwal

Dr. Vijay Pathak

Dr. Sohan Sharma

Dr. Rahul Choudhary

Dr. Milind Srivastav

Dr. Deepak Agarwal

Dr. Ram Chitlangia

Dr. Pintoo Nahata

Dr. Rajeev Sharma

RAGISTRATION COMMITTEE

Dr. Pradeep Meena

Dr. O.P Khoja

Dr. Dhananjay Shekhawat

Early Bird Registration up to 30th AUGUST 2023.